Procedure behandeling

Vanaf 01-01-2022 is er een nieuwe bekostiging in de GGZ: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Voor meer informatie: zie tabblad "Aanbod". Onderstaande is een globale beschrijving hoe een behandeltraject eruit ziet voor zowel generalistische kortdurende als langer durende behandelingen. Hiervan kan worden afgeweken. In dat geval zal uw therapeut dit met u bespreken.

Generalistische kortdurende behandeling (voorheen BG-GGZ):
Kortdurende psychologische hulp (gemiddeld 5-12 zittingen). De behandeling is klachtgericht, gericht op vermindering of leren omgaan met uw klachten en op het vergroten van uw kracht en zelfredzaamheid.

Langer durende behandeling (voorheen SGGZ):
Voor complexe(re) of lang(ere) bestaande problemen. Behandeling duurt vaak langer (meer dan 12 zittingen). De behandeling zal zich, naast de klacht, breder richten (bv. op zingeving, persoonlijk functioneren, werk, relaties).

* Aanmeldingsfase: zie tabblad "Aanmelding".

* Intakefase. Voor het intakegesprek worden één of indien nodig meerdere sessies gepland. Tijdens de intake zal uitgebreid aandacht zijn voor de reden van aanmelding (uw klacht en hulpvraag). Tevens zullen in vogelvlucht onderwerpen besproken worden als: uw gezin van herkomst, uw huidige gezinssituatie, uw huidige levensgebieden, uw sociale netwerk en andere relevante onderwerpen. Onderdeel van de intakefase is het invullen van een digitale vragenlijst met betrekking tot uw klachten.

Wilt u voor het intakegesprek de volgende documenten meenemen:
-          Geldig identiteitsbewijs
-          Geldige zorgverzekeringspas
-          Verwijzing arts (indien nog niet in mijn bezit)

* Na de intakefase volgt de behandelplanbespreking (ca. 45 minuten). Hierin wordt onder andere uw diagnose besproken, de behandeldoelen, de werkwijze en mogelijke interventies (zie voor meer informatie tabblad 'aanbod'). Voor de generalistische kortdurende behandeling wordt in de regel gebruik gemaakt van eHealth en gerichte huiswerkopdrachten om uw zelfredzaamheid zo snel mogelijk te bevorderen. Indien we beiden achter het behandelplan staan, volgt de behandelovereenkomst en maken we afspraken voor de verdere behandeling. Als u wilt kunt u een exemplaar van het behandelplan meekrijgen.

* Een standaard behandelsessie duurt 45 minuten. Tijdens het behandeltraject zullen er minimaal 1x per half jaar evaluatiemomenten plaatsvinden. Bij de generalistische kortdurende behandeling zal dit halverwege het traject gebeuren (na ca. 3 maanden). Zo nodig stellen we het behandelplan bij.

* Indien wenselijk/noodzakelijk voor uw behandeling wordt uw sociale netwerk bij de behandeling betrokken. Dit wordt standaard bij aanvang van de behandeling met u besproken. Bijvoorbeeld om een diagnose aan te scherpen, bij een behandelplanbespreking of in het geval van terugvalpreventie. Uiteraard alleen met toestemming van alle betrokken personen.

* Zo nodig vindt er samenwerking met andere professionals in de zorg plaats. Informatie over samenwerking met andere zorgaanbieders is terug te vinden in het Kwaliteitsstatuut .   

* Afsluiten van de behandeling. Het afronden gebeurt doorgaans in goed onderling overleg, bv. wanneer uw behandeldoelen naar voldoende tevredenheid zijn behaald. Soms kan behandeling worden afgesloten als blijkt dat u andere of intensievere zorg nodig heeft. In dat geval zal ik u helpen met een passende doorverwijzing. Zowel tijdens- als bij afsluiting van de behandeling is terugvalpreventie een punt van aandacht.

* Meetinstrumenten/ROM: Zowel tijdens de intakefase, het behandelproces en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een klachtenlijst in te vullen (BSI) eventueel aangevuld met een specifieke vragenlijst. Per half jaar en bij afsluiting wordt u eveneens gevraagd een cliënt tevredenheidslijst in te vullen (CQI-AKWA). De gegevens worden aan u terug gekoppeld en helpen de behandeling vorm te geven. Tevens worden de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Sinds 2022 is hier de HoNOS+ aan toegevoegd (landelijk verplicht). Op grond hiervan wordt een zorgvraagtypering bepaald.

* Informatieuitwisseling met derden (bijvoorbeeld de verwijzer): Gangbaar is om de verwijzer op hoofdlijnen te informeren via een startbrief en een eindbrief. Bij langer durende behandelingen kan de verwijzer tussentijds geïnformeerd worden. Uitwisseling van informatie vindt in principe alleen plaats met uw toestemming. Het uitgangspunt is dat er vooraf met u besproken wordt welke informatie gedeeld mag worden. In geval van gevaar voor uzelf of anderen kan hier van worden afgeweken.

* Het cliëntdossier houd ik bij conform de eisen gesteld door de Wet op de geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

* Privacyverklaring: Indien u vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer er bezwaar tegen heeft dat gegevens die te herleiden zijn tot uw diagnose en/of zorgvraagtypering worden vermeld (bij de declaratie of aanlevering NZa), kan dit achterwege worden gelaten via het ondertekenen van een privacyverklaring.