Procedure behandeling

Onderstaande is een globale beschrijving hoe een behandeltraject eruit ziet voor zowel Basis GGZ als specialistische GGZ. Hiervan kan worden afgeweken. In dat geval zal uw therapeut dit met u bespreken.

* Aanmeldingsfase. Indien u zichzelf wilt aanmelden voor behandeling kunt informatie vinden onder het tabblad “Aanmelden”. Na ontvangst van uw aanmelding neem ik contact met u op. Aanmelden rechtstreeks door de huisarts kan ook.

* Intakefase. Voor het intakegesprek wordt een dubbele sessie gepland (1.5 uur). Mocht er meer tijd nodig zijn, wordt er een verlengde intake gepland. Tijdens de intake zal uitgebreid aandacht zijn voor de reden van aanmelding. Tevens zullen in vogelvlucht onderwerpen besproken worden als: uw gezin van herkomst, uw huidige gezinssituatie, uw huidige levensgebieden, uw sociale netwerk en andere relevante onderwerpen.

Wilt u voor het intakegesprek de volgende documenten meenemen:

-          Geldig identiteitsbewijs.

-          Geldige zorgverzekeringspas.

-          Verwijzing medicus (huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts), indien nog niet in mijn bezit.

* Na de intakefase volgt de behandelplanbespreking (ca. 45 minuten). Hierin wordt onder andere uw diagnose besproken, de behandeldoelen, de werkwijze en mogelijke interventies (zie voor meer informatie tabblad 'aanbod'). Indien we beiden achter het behandelplan staan, volgt de behandelovereenkomst en maken we afspraken voor de verdere behandeling.

* Een behandelingszitting duurt 45 minuten. Tijdens het behandeltraject zullen er minimaal 1x per half jaar evaluatiemomenten plaatsvinden. Bij de basis GGZ zal dit halverwege het traject gebeuren (na ca. 3 maanden). Zo nodig stellen we het behandelplan bij.

* Indien wenselijk/noodzakelijk voor uw behandeling wordt uw sociale netwerk bij de behandeling betrokken. Bijvoorbeeld om een diagnose aan te scherpen, bij een behandelplanbespreking of in het geval van terugvalpreventie. Uiteraard alleen met toestemming van alle betrokken personen.

* Afsluiten van de behandeling. Het afronden gebeurt doorgaans in goed onderling overleg, bv. wanneer u tevreden bent over de behaalde resultaten. Soms kan behandeling worden afgesloten als blijkt dat u andere of intensievere zorg nodig heeft. In dat geval zal ik u helpen met een passende doorverwijzing. Zowel tijdens- als bij afsluiting van de behandeling is terugvalpreventie een punt van aandacht.

* Meetinstrumenten/ROM: Zowel tijdens de intake, het behandelproces en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een klachtenlijst in te vullen (BSI) eventueel aangevuld met een specifieke vragenlijst. Per half jaar en bij afsluiting wordt u eveneens gevraagd een client tevredenheidslijst in te vullen (CQI). De gegevens worden aan u terug gekoppeld en helpen de behandeling vorm te geven. Tevens worden de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

* Informatieuitwisseling met derden (bijvoorbeeld de verwijzer): Gangbaar is om de verwijzer op hoofdlijnen te informeren via een startbrief en een eindbrief. Bij langer durende behandelingen kan de verwijzer tussentijds geïnformeerd worden. Uitwisseling van informatie vindt in principe alleen plaats met uw toestemming. Het uitgangspunt is dat er vooraf met u besproken wordt welke informatie gedeeld mag worden. In geval van gevaar voor uzelf of anderen kan hier van worden afgeweken.

* Het clientdossier houd ik bij conform de eisen gesteld door de Wet op de geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten.